Stichting help de Schoolkinderen van Curaçao Nederland

Stichting help de schoolkinderen van Curaçao

Beleidsplan 2023 – 2025

Dit document beschrijft het beleid van Stichting help de schoolkinderen van Curaçao (hierna ook: “Stichting”). Daartoe schetsen we eerst een beeld van de samenleving en domein waarbinnen Stichting actief is. Vervolgens beschrijven we de missie en het doel van Stichting. Daaropvolgend gaan we in op de werkzaamheden van de Stichting. Ten slotte wordt een overzicht gegeven van het vermogen, de wijze van beheer en de besteding voor de werkzaamheden van de Stichting.

 

 1. Inleiding en achtergrond

 

Sinds 10 oktober 2010 is Curaçao een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Veel gezinnen op Curaçao leven in armoede, met name in wijken in dichtbevolkte gebieden. Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan 30% van de huishoudens in deze gebieden onder de armoedegrens leeft. Als gevolg van deze armoede komen met name kinderen tekort in hun basisvoorzieningen, waaronder onderwijs en gezondheidszorg. De kinderen krijgen geen enkele kans om zich te ontwikkelen ten gevolge van de enorme achterstand in onderwijs, met name in de lesmethoden, de lesmaterialen en het meubilair. Daarom zet de Stichting zich in voor alle schoolkinderen op Curaçao door onder andere materialen te leveren zodat de kinderen in een veilige omgeving een opleiding kunnen volgen.

 

 1. Doelstelling

 

De Stichting haar missie is om kinderen op Curaçao te voorzien van goede materialen zodat de kinderen in een veilige en verzorgde omgeving hun opleiding kunnen volgen. Kinderen zijn de toekomst en daarom is het belangrijk dat alle kinderen comfortabel onderwijs kunnen volgen.

 

De Stichting heeft ten doel:

 • de gemeenschap van Curaçao voorzien van bruikbaar en nodig materiaal en meubilair al dan niet tweedehands, echter nog in goede staat verkerend en afkomstig uit Nederland of elders, zoals levering van schoolmateriaal, materiaal ten behoeve van de verschillende sporten, materiaal voor de gezondheidszorg evenals materiaal ten behoeve van de gevangenis voor wat betreft omscholing tot het uitoefenen van een beroep, danwel materiaal/meubilair ten behoeve van elk zichzelf respecterende instantie wat werk kan verrichten in het belang van het land of Curaçao; en
 • zich inzetten om zoveel mogelijk bij te dragen aan de agrarische sector evenals de economische sector door contacten te leggen tussen de verschillende partijen ten behoeve van de zelfvoorzienigheid van de bewoner en de economie van Curaçao; en
 • voort hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in ruimste zin des woords.

 

Het realiseren van het doel van de Stichting en het nastreven van dit doel, gebeurt zonder winstoogmerk en met het oog op het algemeen maatschappelijk welzijn.

 

 1. Werkzaamheden

 

Om haar doelstelling te bereiken zal de Stichting onder andere contact leggen met de verschillende instanties in Nederland en elders die van betekenis kunnen zijn ten behoeve van de te bereiken doelen. De gemeenschap als ook de hoogwaardigheidsbekleders worden middels informatiedagen geïnformeerd en gemotiveerd tot het helpen ten behoeve van de kinderen op Curaçao.

 

Op 23 februari 2023 is de Stichting opgericht. Sindsdien houdt de Stichting zich bezig met inzamelen van goederen vanuit Nederland, welke geschonken worden aan scholen, verenigingen en/of stichtingen op Curaçao. Deze goederen worden geheel belangeloos beschikbaar gesteld door scholen en instellingen in Nederland. Het kan hierbij gaan om meubilair en/of schoolmateriaal. Daarnaast gaat de Stichting zich inzetten voor de agrarische sector evenals de economische sector van Curaçao door contacten te leggen tussen de verschillende partijen ten behoeve van de zelfvoorzienigheid van de bewoner en de economie van Curaçao.

 

Concreet betekent dit dat de Stichting containers vol met goederen verscheept naar Curaçao opdat deze ten goede komen aan de lokale gemeenschap, in het bijzonder aan kinderen.

 

Daarnaast steunt de Stichting ook andere projecten, van andere (lokale) goede doelen). Hieronder mede begrepen het project ‘Een glimlach voor Curaçao’. Dit is een project op initiatief van Smiles World NL in samenwerking met de Curaçaose mondhygiënisten vereniging, Zulaijka Pinedo-Brandao en de Stichting om tandheelkundige zog beschikbaar te stellen voor kinderen tot 18 jaar op Curaçao. Het project gaat (in ieder geval) drie jaar aan de slag in wijken waar veel kinderen wonen maar weinig tandheelkundige praktijken zijn. Tijdens dit bezoek worden de ouders en kinderen actief uitgenodigd, waarbij de kinderen een tandheelkundige controle krijgen en de ouders voorlichting en instructie over de tandheelkundige zorg en mondhygiëne. Ook ontvangen de kinderen een speciaal pakket op maat met daarin een tandenborstel, tandpasta, een poets-instructie-kaart en fruit. De werkzaamheden voeren mondhygiënisten en tandartsen van Curaçao en Nederland uit op vrijwillige basis.

 

Voor november 2024 staat het project ‘Rechten van het Kind’ gepland. Dit project zal in het teken staan van alle rechten van het kind binnen het Koninkrijk der Nederlanden, met name in Curaçao.

 

De Stichting werkt nauw samen met een lokale organisatie op Curaçao, Stichting Help Curaçao. Deze stichting heeft veel contact met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn van Curaçao. Ook staat zij nauw in contact met de vaste commissie onderwijs van het Parlement en met alle schoolbesturen van Curaçao. De Stichting wil met haar werkzaamheden aan de vraag van de scholen, instellingen, verenigingen en stichtingen op Curaçao kunnen voldoen.

 

 1. Bestuur en governance

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende drie personen:

 

 • Sam van Dommelen, de Voorzitter;
 • Carreen Mercera-Hoij, de Secretaris;
 • Nilco Mercera, de Penningmeester.

 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden, middellijk noch onmiddellijk.

 

 

 1. Vermogen, wijze van besteding en beheer

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De verwachte inkomsten van de Stichting worden gevormd door:

 

 1. Schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat alle erfstellingen zullen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 2. subsidies en donaties en
 3. andere verkrijgingen en baten.

 

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. Het uitgangspunt is dat de jaarlijkse inkomsten zoveel als mogelijk in dat jaar ook worden besteed aan de doelstelling. Indien reservevorming noodzakelijk is voor toekomstige, grotere bestedingen, zal dit concreet worden toegelicht in het jaarverslag. In dit verband kán de Stichting tevens een continuïteitsreserve aanhouden indien dat nodig is om de continuïteit van de werkorganisatie van de instelling te waarborgen.

 

De bestedingen zien in eerste instantie met name op het inzamelen van de goederen, het vullen van de zeecontainers en het daadwerkelijke transport. De Stichting heeft deze kosten begroot op EUR 25.000 per container (zie ook onderdeel 5.1.)

 

De Stichting kan tevens bijdragen verlenen aan andere goede doelenorganisaties indien dat past binnen haar eigen doelstelling.

5.1.       Begroting

Onderstaand geeft een inschatting weer van de inkomsten en uitgaven van de Stichting in 2023.

Inkomsten   Uitgaven  
Donaties 130.000 Doelactiviteiten* 125.000
    Administratiekosten 2.500
    Reservering voor toekomstige werkzaamheden 2.500
       
       
Totaal 130.000   130.000

* 25 containers á EUR 5.000.

 

 1. Contactgegevens

 

KvK-nummer: 89363132

RSIN: 864959187

Postadres: Fazantenkamp 417 3607 XD MAARSSEN

E-mail: helpdeschoolkinderen@gmail.com